Alte servicii oferite de societatea noastră

 

Dirigenţie de şantier

Diriginte de Şantier şi Inspector de Şantier sunt una şi aceeaşi persoană, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de şantier, care schimbă denumirea de Diriginte de santier în Inspector de şantier.

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmăririi execuţiei lucrărilor prin diriginte de şantier autorizat.

Amenda de a construi fara diriginte de santier (intre 700 si 4.650 RON)

Acesta răspunde faţă de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, în baza unui contract de consultanţă încheiat între cele două părţi.Dirigintele de specialitate răspunde totodată faţă de organele abilitate ale statului pentru execuţie conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare.

Dirigintele de şantier (inspector de şantier) îl reprezintă pe investitor în relaţiile acestuia cu toţi factorii implicaţi (proiectanţi, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) în realizarea unei construcţii.


RESPONSABILITĂŢILE DIRIGINŢILOR


Dirigintele de specialitate răspunde faţă de cei pe care îi reprezintă pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii. Diriginţii de specialitate îşi exercita atribuţiile în perioadele de:
- Pregătire a executării lucrărilor;
- Executare a lucrărilor;
- Recepţie a lucrărilor;
- După recepţia la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală.

Responsabilităţile dirigintelui în perioada de pregătire a executării lucrărilor sunt:
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 şi actualizata în 1997). Investitorul are obligaţia să obţină acordurile şi avizele necesare şi autorizaţia de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).
2. Verifică corespondenta dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului. Proiectul pentru executarea construcţiei conţine, pe lângă proiectul pentru autorizaţia de construire (PAC) care se înaintează organelor autorităţii locale pentru obţinerea autorizaţiei de construire, şi documentaţia la fazele PT şi DDE.
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor.
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora.
5. Controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi pentru cerinţele stabilite prin Legea 10/1995.
6. Verifică existenţa în proiect a prevederilor fazelor determinante şi a programului de control al proiectantului.
7. Participă la elaborarea contractelor şi răspunde de introducerea în acestea a prevederilor referitoare la calitate. În contract se vor înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiei, corespunzător categoriei de importantă, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze. În contractul de antrepriza nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe de calitate inferioare celor prevăzute de reglementările în vigoare.
8. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcină şi bornele de reper precizate de proiectant. La predarea - preluarea amplasamentului participa reprezentanţi ai investitorului, proiectantului, executantului. Convocarea este făcută de dirigintele de şantier.
Se încheie procesul - verbal de predare a amplasamentului şi se semnează de toţi cei convocaţi.
9. Participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea generală a construcţiei. Asista la trasarea şi materializarea principalelor borne de referinţă, a căilor de acces şi a limitelor terenului pus la dispoziţia antreprenorului şi la materializarea cotelor de nivel în imediata apropriere a terenului. Dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiei.


Responsabilităţile dirigintelui în perioada de executare a lucrărilor sunt:
1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
2. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare.
3. Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.
Pentru meseriile de instalator (gaze, electrice, apa - canal), sudori, macaragii, legători de sarcina se folosesc muncitori autorizaţi.
4. Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor.
Dirigintele verifica:
- Procese verbale de recepţie calitativă a materialelor;
- Certificatele de calitate ale materialelor;
- Declaraţiile de conformitate a calităţii materialelor;
- Rapoartele de ne conformitate;
- Participă la recepţia calitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări şi semnează procese verbale de recepţie calitativă împreună cu constructorul.
5. Participă la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.
6. Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenta calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).
7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materialele netradiţionale sau din import sau fără declaraţie de conformitate a calităţii. 8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fără agrement tehnic.
9. Urmăreşte executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plata numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.
10. Cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea lucrărilor executate necorespunzător şi refacerea lor numai în baza soluţiilor elaborate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
11. Transmite proiectantului pentru soluţionare sesizările proprii, ale organelor abilitate precum şi ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordantele apărute pe parcursul execuţiei. 12. Verifică respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile tehnice iniţiale. Avizează dispoziţiile de şantier emise de proiectant. Urmăreşte respectarea întocmai de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
13. Efectuează, în numele investitorului, activitatea de verificare valorică şi decontare a lucrărilor executate 14. Urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii la executant.
15. Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
16. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare şi preda terenul deţinătorului acestuia.
Răspunderile diriginţilor la recepţia lucrărilor
Comisia de recepţie se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform H.G. 273/1994.

 

Răspunderile dirigintelui la recepţia lucrărilor sunt:
1. Participă la recepţia lucrărilor, asigura secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentele doveditoare ale activităţii de urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul derulării execuţiei lucrărilor, documentaţiile tehnice elaborate de proiectant puse la dispoziţia constructorului, alte documente şi documentaţii elaborate conform legislaţiei în vigoare.
2. Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie; urmăreşte întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie
3. Preda investitorului/utilizatorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei împreună cu cartea tehnică a construcţiei.

 

Răspunderile diriginţilor de specialitate în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală
După recepţia la terminarea lucrărilor, dirigintele de specialitate urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia.
Dacă executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale.
Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficienţele care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant.
După recepţia finală, dirigintele de şantier preda Cartea tehnică a construcţiei deţinătorului legal.